POLISI PRIVASI

Latar Belakang

Aplikasi MyIBJKM ialah aplikasi yang digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk membenarkan mangsa bencana melaksanakan proses pengurusan kendiri sebelum, semasa dan selepas bencana.

Apabila anda log masuk ke Aplikasi MyIBJKM, anda boleh dengan selamat:

 • Mendaftar butiran peribadi sendiri
 • Mendaftar butiran peribadi ahli keluarga
 • Membuat proses daftar masuk di Pusat Pemindahan Sementara (PPS)
 • Membuat proses daftar keluar dari PPS
 • Menyemak lokasi PPS terdekat dengan lokasi mangsa
 • Melihat butiran daftar masuk ke PPS
Cara Data Anda Digunakan

Data peribadi anda hanya digunakan untuk pengurusan pendaftaran mangsa bencana sebelum, semasa dan selepas bencana.

Secara amnya, MyIBJKM boleh mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut yang disenaraikan di bawah. Anda dianggap telah bersetuju untuk menggunakan data anda apabila anda memuat turun ciri-ciri berbeza bagi aplikasi (Modul). MyIBJKM berhak untuk memadam, mengubah suai, menambah baik atau memperkenalkan Modul baharu kepada Aplikasi MyIBJKM.


Data yang anda kumpulkan adalah untuk tujuan berikut:
 • Untuk mengemaskini jumlah mangsa bencana di PPS pada satu-satu masa
 • Untuk memudahkan proses agihan bantuan yang bersesuaian kepada mangsa bencana
 • Untuk memudahkan proses perkongsian data dengan Agensi Kerajaan yang berkaitan khasnya pihak Majlis Keselamatan Negara, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan lain-lain Agensi Kerajaan yang berkaitan.
Pengumpulan Data

Aplikasi ini mengumpul data dengan persetujuan pengguna dan dilakukan secara sukarela, tetapi tidak terhad kepada proses pendaftaran, menambah maklumat bergantung kepada keperluan dan menghubungi sokongan aplikasi melalui e-mel atau borang sokongan teknikal.


Data Peribadi yang dikumpul semasa penciptaan akaun MyIBJKM atau Pendaftaran Tanggungan adalah seperti berikut:
Modul Pengumpulan Data Peribadi
Pendaftaran Pengguna Nama, No. Kad Pengenalan, Alamat Emel, No. Telefon, Taraf Penduduk, Keturunan, Jantina, Status OKU, Tarikh Lahir, Maklumat Akaun Bank (Nama dan No. Akaun Bank)
Butiran Tanggungan (Ahli Isi Rumah(AIR)) Nama, Taraf Penduduk, Keturunan, Jantina, No. Telefon, Status OKU, Hubungan dengan Pengguna, Tarikh Lahir
Ringkasan Kebenaran

Kebenaran untuk mendapatkan akses kepada aplikasi/fungsi berikut di bawah diperlukan untuk pengalaman terbaik menggunakan MyIBJKM. Anda dianggap telah memberi kebenaran apabila anda mengklik pada butang "Benarkan" dalam Aplikasi.


Kebenaran Aplikasi Telefon Tujuan
Kamera Untuk mengambil gambar Salinan kod ‘Quick Response’ (QR) semasa proses pendaftaran kendiri di PPS
Servis Lokasi Untuk mengenal pasti lokasi mangsa bencana dengan lokasi PPS berdekatan
Storan Menyimpan sijil digital dalam storan telefon
Lain-lain
 • Akses rangkaian secara penuh
 • Melihat sambungan rangkaian
 • Melihat sambungan ‘Wireless Fidelity’ (Wi-Fi)
Komplikasi untuk Maklumat Peribadi yang Tidak Betul atau Tidak Lengkap

Aplikasi mungkin apabila dan di mana berkaitan atau perlu, mungkin memerlukan anda mengisi data anda sendiri. Aplikasi tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang data yang tidak betul atau tidak mencukupi yang anda berikan, atau akibat daripada data tersebut dimuat naik ke Aplikasi.

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang dikumpul, digunakan atau didedahkan oleh Aplikasi adalah tepat, lengkap dan terkini untuk menghasilkan pemerhatian yang tepat, yang akhirnya akan membawa kepada tindakan sewajarnya. Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat peribadi yang relevan dan tepat kepada MyIBJKM dan mengikut undang-undang semasa di Malaysia.

Jika Data Peribadi yang anda berikan tidak betul, tidak mencukupi atau tidak memuaskan, pengalaman pengguna MyIBJKM dan/atau mana-mana modul berkaitan anda mungkin tidak lancar, dan anda mungkin menghadapi masalah teknikal dalam menggunakan MyIBJKM. Ini juga boleh menyebabkan permintaan anda untuk bantuan ditolak dalam Meja Bantuan Aplikasi; atau tindakan yang diambil atau penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Aplikasi mungkin dinafikan atau terjejas. Anda juga boleh dikenakan hukuman di bawah undang-undang Malaysia yang berkaitan.

Data dan Kerahsiaan

Data Peribadi yang dikumpul oleh Aplikasi akan dirahsiakan mengikut Dasar Privasi ini dan mana-mana undang-undang terpakai yang mungkin berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Semua maklumat berkaitan perubatan akan disimpan selama 7 tahun mengikut keingkaran (undang-undang) dan akan disimpan secara kekal sekiranya berlaku tuntutan undang-undang perubatan kecuali untuk data peribadi tertentu di bawah.


Data Peribadi Terkumpul Durasi Penyimpanan Data
Pendaftaran Pengguna 7 tahun atau lebih
Butiran Tanggungan (Ahli Isi Rumah(AIR)) 7 tahun atau lebih
Penyimpanan dan Perkongsian Data

Data dalam transit disulitkan, manakala data dalam keadaan rehat disimpan dalam pelayan yang sangat terjamin. Tanggungan anda dan/atau maklumat peribadi anda akan dikongsi di kalangan kemudahan penjagaan mangsa bencana untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada anda dan/atau tanggungan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perlindungan hak kami atau anda, aduan atau penguatkuasaan seperti dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang. MyIBJKM mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami di mana kami perlu berbuat demikian dan hanya setakat maklumat peribadi anda diperlukan untuk penyedia perkhidmatan tersebut melaksanakan perkhidmatan atau kewajipan mereka.

Hak anda
Anda mempunyai hak untuk:
 • Ketahui cara data anda dikumpul dan digunakan
 • Untuk tujuan apa data anda digunakan
 • Buat pembetulan maklumat data peribadi anda melalui Meja Bantuan MyIBJKM
 • Tarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda pada bila-bila masa
 • Pilih untuk berkongsi data untuk tujuan kajian/penyelidikan
Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau maklum balas yang berkaitan dengan data peribadi anda dan Polisi Privasi kami, ingin menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan atau data peribadi anda atau ingin membuat pembetulan pada rekod data peribadi anda, sila hubungi kami melalui e-mel di helpdesk_IB@jkm.gov.my

Notis Penafian

Anda tidak akan mempunyai akses kepada Aplikasi MyIBJKM anda melainkan anda telah bersetuju dengan dasar privasi ini. Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana bahagian ciri baharu MyIBJKM ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami dasar privasi ini dan bersetuju membenarkan data anda yang dikumpul untuk pengurusan bencana digunakan semula untuk kesejahteraan awam.

Perubahan kepada Dasar Privasi

Syarat dasar privasi kami mungkin berubah dari semasa ke semasa. Jika terdapat sebarang perubahan ketara pada dasar privasi atau syarat penggunaan kami, anda akan dimaklumkan melalui aplikasi MyIBJKM anda.